Tag Archives: Lô Lô people

Lo Lo minority women’s costumes

The Lô Lô ethnic minority group resides communes: Lũng Cú, Lũng Táo, Sủng Là of Đồng Văn district and communes Mèo Vạc, Thượng Phùng, Xín Cái of Mèo Vạc district (Hà Giang). The minority composes of Lô Lô hoa (spot … Continue reading

Posted in Customs & Habits | Tagged , | 1 Comment